Buy Tickets
Payment
Confirmation

   
Y Cerdyn - Local Railcard
Y Cerdyn - Local Residents Railcard

Terms & Conditions for Purchase and Use.

Y Cerdyn is a discount/loyalty card scheme to facilitate cheap travel, plus periodic special offers for local residents on both Ffestiniog & Welsh Highland Railways, making it an affordable option for a regular day out.

The card is available to home owners and permanent residents of North Wales: Areas covered by the scheme - Gwynedd, Conwy County, Anglesey, Denbighshire, Flintshire, Wrexham.

Y Cerdyn is valid for three years from date of purchase and is strictly non transferable. The card is available for a flat charge, there being no differentiation for concessions or children. The card should be signed immediately on receipt. Note: There is no photograph on the card so we may periodically ask for proof of identity of the user and we ask for your patience with this exercise. It is possible to purchase Y Cerdyn for the family dog in which case the card signature panel will contain the word 'dog' plus the dog's name.

Travel: Each Y Cerdyn card holder may take one accompanied child (aged 3 - 15 incl) free of charge without the child needing a card of their own for which a ticket will be issued. Extra cards would need to be purchased for additional children. The discount is available on all lengths of journeys, both single and return, on normal timetabled service trains. Discounted rates may also be available for special events and Santa trains but may be offered at a different discount to that currently applicable to normal fares. There is no discount on the first class supplement but the supplement is still available on top of the discounted standard class fare. Please note that dogs are not permitted to travel in first class carriages.

Special offers: From time to time, special offers will be available for Y Cerdyn holders in Catering and Retail establishments around the railways. These offers will be communicated by way of an e-newsletter.

A GDPR compliant data base has been created to be used for commercial purposes for applicants who have signed that they permit their details being used in this way. This will not be passed to others but will be used to make special offers to card holders from time to time throughout the year.

Lost or stolen cards can be replaced at a fee of £5 and a new card will be issued with the same expiry date as the original.


Notes of Eligibility:
Y Cerdyn Areas covered by the scheme:-
Gwynedd
Conwy County
Anglesey
Denbighshire
Flintshire
Wrexham.

When applying in person, proof of residence will be required. This can be:-
Council tax bill
Utility bill
Driving licence.

When applying on line, you will be asked to validate your eligibility as part of the purchase process.

Those purchasing the card on line will have it posted to their home address (please allow 5 working days before your visit).

Correct as of 1st August 2019.

Gweler cyfieithiad Gymraeg isod. Welsh translation at foot of page.
Loading Gift Aid Prices Updating Prices...
MembershipPriceQuantityTotal
* Y Cerdyn - Residents Card *
£20.00 £0.00
Total:   £0.00
Y Cerdyn - Cerdyn Rheilffordd Lleol

Y Cerdyn - Cerdyn Rheilffordd i'r Gymuned Lleol

Telerau ac Amodau ar gyfer prynu a defnyddio'r Cerdyn.

Mae Y Cerdyn yn gynllun cerdyn disgownt / teyrngarwch sy'n cynnig teithio rhad â chynigion arbennig i drigolion lleol ar y Rheilffyrdd Ffestiniog a Ucheldir Cymru, a fydd yn galluogi opsiwn fforddiadwy i ymweld a'r Rheilffordd.

Mae'r cerdyn ar gael i berchnogion tai a thrigolion parhaol Gogledd Cymru: Ardaloedd a chwmpesir gan y cynllun - Gwynedd, Sir Conwy, Ynys Môn, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Mae Y Cerdyn yn ddilys am dair blynedd o ddyddiad ei brynu ac nid yw'n drosglwyddadwy. Nid oes gwahaniaeth pris ar gyfer consesiynau na phlant. Dylai'r cerdyn gael ei lofnodi ar ôl ei dderbyn. Nodyn: Nid oes llun ar y cerdyn felly gallwn ofyn o bryd i'w gilydd am brawf adnabod y defnyddiwr a gofynnwn am eich amynedd gyda'r gweithdrefn hwn. Mae'n bosib prynu Y Cerdyn ar gyfer eich ci, ac os felly bydd panel llofnod y cerdyn yn cynnwys y gair 'ci' ynghyd ag enw'r ci.

Teithio: Gall phob defnyddiwr Y Cerdyn fynd ag un plentyn yn eu cwmni (rhwng 3 a 15 oed) yn rhad ac am ddim heb fod angen cerdyn y plentyn, rhoddir tocyn newydd iddynt. Byddai angen prynu cardiau ychwanegol ar gyfer plant ychwanegol. Mae'r gostyngiad ar gael ar bob daith, yn sengl ac yn ôl, ar gyfer drenau gwasanaeth arferol. Bydd cyfraddau gostyngedig ar gael ar gyfer digwyddiadau arbennig a threnau Siôn Corn ond gellir eu cynnig am ostyngiad gwahanol i'r hyn sydd ar gael yn bresennol. Nid oes unrhyw ostyngiad ar yr atodiad dosbarth cyntaf ond mae'r atodiad ar gael fel rhan o bris dosbarth safanol arferol. Ni chaniateir i g?n deithio mewn cerbydau dosbarth cyntaf.

Cynigion arbennig: O bryd i'w gilydd, bydd cynigion arbennig ar gael i berchnogion Y Cerdyn mewn sefydliadau Arlwyo a Manwerthu o amgylch y Rheilffyrdd. Bydd y cynigion hyn yn cael eu cyfleu drwy gylchlythyr ar-lein.

Datblygom cronfa ddata sy'n cydymffurfio â GDPR i'w ddefnyddio ynghyd a gofynion masnachol ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi llofnodi eu bod yn caniatau i'w manylion gael eu casglu. Ni fydd hwn yn cael ei drosglwyddo i eraill ond bydd yn cael ei ddefnyddio i wneud cynigion arbennig i ddeiliaid cardiau o bryd i'w gilydd drwy gydol y flwyddyn.

Gellir amnewid cardiau coll neu wedi eu dwyn am £5, a rhoddir cerdyn newydd gyda'r dyddiad terfynu gwreiddiol.

Nodiadau Cymhwyster:
Ardaloedd sy'n gynwysiedig â chynllyn Y Cerdyn: -
Gwynedd
Sir Conwy
Ynys Môn
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam.

Tra'n gwneud cais ar-lein, bydd angen cwblhau prawf i ddilysu eich cymhwysedd. Gall hyn fod: -
Bil treth y cyngor
Bil cyfleustodau
Trwydded gyrru.

Os ydych yn prynu'r cerdyn ar-lein, mi fydd yn cael ei bostio i'ch cyfeiriad cartref (caniatewch 5 diwrnod gwaith cyn eich ymweliad).

Yn gywir ar 1af Awst 2019.